അലസ്സൻ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Government
Occupation pensioner
Location മാവേലിക്കര, കേരളം, India
Introduction മുപ്പത്താറുവര്‍ഷത്തെ സര്‍വീസ് കഴിഞ്ഞ്, ഇപ്പോള്‍ വിശ്രമജീവിതം. വീട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളത്ത്.
Interests വായന പിന്നെ ഉറക്കം
Favorite Movies എല്ലാ മലയാളസിനിമകളും കാണും.