யசோதா.பத்மநாதன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Government
Location Sydney, N.S.W., Australia
Introduction தூய உருப்பளிங்கு போல்வாள் என் உள்ளத்தின் உள்ளே இருப்பள் இங்கு வாராதிடர்!
Interests இயற்கையில் திளைத்தல், கலைகளை ரசித்தல், காலார நடத்தல், புத்தக வாசனை, உண்மையைத் தேடல், மனிதனாய் வாழ்தல்
Favorite Movies SBS தொலைக்காட்சிச் சேவையில் வரும் பிறமொழிப் படங்கள்.