ලයියා

My blogs

About me

Gender Male
Introduction මම ගැන එක එකා එක එක දේවල් තමා කියන්නෙ.. ඒ නිසා මං මොකාද කියලා මං වත් දන්නෙ නැති තරම්..