ഉപാസന

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Advertising
Occupation Graphic Designer
Location Thissur, Kerala, India
Introduction ഞാൻ ഒരു മലയാളി .... ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ എന്ന സ്വപ്ന നഗരിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ... രണ്ടക്ഷരം മലയാളം പറയുന്നവരെ കണ്ടാൽ ഞാൻ കേറി അങ്ങു പരിചയപെടും .. അങ്ങിനെ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് " മലയാളി ആണല്ലേ നാട്ടിൽ എവിട്യ സ്ഥലം "
Interests Watching Movie, Painting, Listening songs
Favorite Movies Malayalam movie "Manichithrathazhu", English Movie Perfume.
Favorite Music AR rahman Musics and Classics
Favorite Books "You can Win"