We Love Mahavajiravudh

My blogs

About me

Location สงขลา, จังหวัดสงขลา, Thailand
Introduction เว็บที่ท่านชมอยู่นี้เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมหาวชิราวุธ และนักเรียนชมรมศิลปะมหาวชิราวุธ ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องราวอันทรงคุณค่าของโรงเรียนให้ง่ายแก่การเข้าถึง ภายใต้โครงการ "เรารักมหาวชิราวุธ" ที่มุ่งปลุกพลังแห่งความรักและเทิดทูนในสถาบันแห่งนี้ ให้กลับมาเข้มข้นขึ้นอีกครั้ง เพื่อร่วมกันนำพามหาวชิราวุธกลับสู่ความรุ่งเรืองเช่นในอดีต