hrdefender

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Occupation human rights defender
Location Bangkok, Bangkok, Thailand
Introduction สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ได้ดำเนินกิจกรรมในการพิทักษ์ และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดมา เช่น การบริการอรรถคดีเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย รณรงค์ให้มีการยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ตลอดจนรณรงค์ให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต