သူႀကီးမင္း (တုုံးဖလား)

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Education
Occupation Student
Location London, United Kingdom
Introduction ဖိတ္ေခၚပါတယ္၊ က်ိတ္ေပ်ာ္ပါကြယ္၊ မိတ္ေဖာ္သဟာရယ္။ ------------------ (မွ)------------------ အၿပဳံးမ်ားစြာ၊ အမုန္းမပြါးပါ၊ တုံးဖလားရြာ။
Interests Books, Football, Boxing, Computer & Internet, Movies (just for sometime)
Favorite Movies Star war ii, Tomorrow never die, Titanic, Lord of the rings, Speed i
Favorite Music Westlife
Favorite Books Love and war

What's the earliest you've gotten up to watch cartoons and what did you see?

How do you see the world nowadays?