นางสาวยุพิน เนตรพราว

My blogs

About me

Gender Female
Occupation ครู
Location ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, อ.เมือง จ.ราชบุรี, Thailand
Introduction ปริญญาตรีบริหารทรัพยากรมมนุษย์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปัจจุบัน กำลังศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 12 สถานที่ทำงาน โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี