ഷഹ്‌നാസും മെഹ്‌നാസും

My blogs

About me

Gender FEMALE
Occupation പഠനം
Location ഷാര്‍ജ്ജ., ഷാര്‍ജ്ജ., United Arab Emirates
Introduction ഞങ്ങളുടെ വരകളും വര്‍ണ്ണങ്ങളുമാണിവിടെ. ചിലത് ഞാന്‍ വരച്ചതും അവള്‍ നിറം കൊടുത്തതുമാണ്. മറ്റു ചിലത് അവള്‍ വരച്ചതും ഞാന്‍ നിറം കൊടുത്തതും. വരക്കാനും നിറം കൊടുക്കാനും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഷാര്‍ജ്ജ ഇന്‍ഡ്യന്‍ സ്കൂളിലെ വാത്സല്യ നിധികളായ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചര്‍മാര്‍ക്കായി ഈ ബ്ലോഗ് ഞങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.
Interests വരക്കുക, വരകള്‍ക്ക് നിറം കൊടുക്കുക.
Favorite Movies മിസ്റ്റര്‍ ബീനിന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും പിന്നെ കര്‍ട്ടൂണുകളും, C.I.D. മൂസയും.