...: അപ്പുക്കിളി :...

About me

Gender Male
Industry Arts
Location കേരളം, India
Introduction നിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ ശിക്ഷ സ്വീകരിച്ചാണ് ഞാനൊരു ബലിമരമായിമാറിയത്.