അനീസുദ്ധീന്‍ കൂട്ടിലങ്ങാടി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location മലപ്പുറം - കൂട്ടിലങ്ങാടി, കേരളം, India
Introduction ലോകത്ത് സത്യവും നീതിയും പുലരുന്ന സുപ്രഭാതത്തിനുവേണ്ടി കണ്‍പാര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി...അക്രമങ്ങളുടെയും,അധര്‍മ്മങ്ങളുടേയും ലോകത്തോട് രാജിയാവാന്‍ പഠിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വിശ്വാസ സം‌ഹിതയെ അനുഗമിക്കുന്നവന്‍ .....നിസ്വാര്‍ത്ഥമായ കര്‍മ്മങ്ങളിലാണ് ജീവിതം കുടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യജീവി....ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സുന്ദരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വഴി തേടുന്ന പഥികന്‍ ..........ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ.....