Bửu Châu

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation Tự do
Location Quy Nhơn, Bình Định, Vietnam
Introduction "KHÔNG BIẾT SUY LUẬN LÀ NGU, KHÔNG MUỐN SUY LUẬN LÀ NÔ LỆ!"
(Ngạn ngữ Ăng-Lê)