വഴികാട്ടി / pathfinder

My blogs

About me

Gender Male
Introduction ശാശ്വതമായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം തേടുന്നവരുടെ പാതയില്‍ വഴികാട്ടിയായി vilakk@gmail.com