கார்த்தி

My blogs

About me

Gender Male
Industry Non-Profit
Occupation வெட்டியா இருப்பது
Location Pavement, Colombo, Sri Lanka
Introduction ஒரு போக்கன். எந்த வெருட்டலுக்கும் பயப்படாது வெட்டியாக பொழுதை கழிக்கும் மொக்கன்!
Interests இசை, நித்தா கொள்வது.
Favorite Movies Anbae Sivam, Muthalavan

Why have I been being here?????