കാപ്പിലാന്‍

My blogs

About me

Gender Male
Industry Marketing
Occupation വെറുതെ ഇരിക്കല്‍
Location Antarctica
Favorite Music രാരീരോ .. രാരീരോ
Favorite Books എന്‍റെ പുസ്തകം