.

My blogs

About me

Introduction Wolter, 39, Timmel, Babe, Lerer, Wareldburger un Fräise. Iek skrieuwe seelter Kolumnen foar dät Feentjer Blääd (General-Anzeiger). Hier ap Blogspot publisierje iek seelter Täkste. Iek benutsje disse Mugelkaid uk uum mien Bouke un oankelde Toalprojäkte tou präsentierjen.