ചിന്തകന്‍

My blogs

About me

Occupation വിവര സാങ്കേതികം
Location കോഴിക്കോട്/കുവൈറ്റ്
Introduction എന്തു ചിന്തിക്കണമെന്നാ‍ണെന്റെ ചിന്ത; അനന്തമാം പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഈ കൊച്ചുഭൂമിയില്‍ എനിക്കെന്ത് ദൌത്യം? പങ്കുവെക്കാനാകുമോ നിങ്ങള്‍ തന്‍ ചിന്തകള്‍ നമ്മുടെ ചിന്തക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടാന്‍.