ചന്ദ്രകാന്തം

My blogs

About me

Gender Female
Industry Engineering
Occupation പടം വരയ്ക്കല്‍
Location ത്രിശ്ശിവപേരൂർ / ഷാർജ, കേരളം, United Arab Emirates
Introduction "ഗ്രാമത്തിന്‍ വെളിച്ചവും മണവും മമതയും ഇത്തിരി കൊന്നപ്പൂവും" എന്നും മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നു.
Interests ജീവിയ്ക്കുക, ജീവിപ്പിയ്ക്കുക