அது சரி

My blogs

About me

Gender Male
Industry Investment Banking
Occupation Trader
Location United Kingdom
Introduction நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம்
Interests குழலினிது யாழினிது என்பார் ஓசியில் ஒரு குவாட்டரை ஒரு நாளும் பாரதவர்!
Favorite Movies The day of the Jackal, Air Force One, Face/Off, Bourne Supremacy, Casino Royale
Favorite Music Eminem, Ricky Martin, Harry Bellafonte
Favorite Books Thus Spoke Zarathustara - Fredrich Neitzsche