భావన

My blogs

About me

Gender Female
Industry Technology
Location United States
Introduction ఇంత పెద్ద భూగోళం మీద ఎక్కడో ఒక మూల నేను, నా ఉనికి ని చాటి చెప్పేందుకు మొదలు పెట్టిన ఈ చిన్ని ప్రయత్నం...
Favorite Music వినదగ్గదేదైనా
Favorite Books చలం, కొడవటిగంటి, ఓల్గా, ఇంక ఎందేరో మహానుభావులు..