മണിലാല്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Communications or Media
Occupation തൊഴിലാളിയല്ല
Location Kerala/കേരളം, India
Links Wishlist
Introduction ഒറ്റയായ് നടന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
Interests തുറക്കുക, കൂടുതൽ തുറക്കുക
Favorite Movies ഒറ്റയിൽ ഒന്നും തീരുന്നില്ല
Favorite Music ഒന്നിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞ് മറ്റൊന്നിലേക്ക്, അവിടെനിന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും.....
Favorite Books നിരവധി

how are you