tasty () yummy () yucky () so-so () my favorite ()