alegía () nostalgia () tristeza () sorpresa () anhelo () recuerdo () amor ()