Sana Puanım 9 Kanka () Gideri Var () Yoklukta Gider ()