Om Sai Ram () Om Sainathaya Namaha () Sai - Bless us all ()