නියමයි () ඕවා ඔහොම තමයි () ගනන් ගන්නෙපා () පිස්සුද? ()