අපෝ රස නැහැ () ටිකක් රසයි () හරිම රසයි () ඉස්තරම් ()