අධ්‍යාපනික () සිත්ගන්නා සුළු () සාමාන්‍යයි () හොඳයි () වැඩක් නෑ ()