വളരെ നന്നായിടുണ്ട് () നന്നായിടുണ്ട് () മോശമില്ല () വളരെ മോശം ()