ಸಕತ್ ಚನ್ನಾಗಿದೆ () ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ () ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ () ಚನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ()