చాలా బాగుంది () బాగుంది () బాగానే ఉంది () నచ్చలేదు ()