פיין געווען () געוואלדיג () געפערליך () ס'האט מיר געקאסט א לאך ()